Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp

 • 1. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 1 Chöông 1 1. Quy ước  Phần sơ cấp: Ký hiệu đem ghi tăng chỉ số 1. Số vòng chão sơ cung cấp N1. Điện áp sơ cung cấp U1; loại năng lượng điện sơ cung cấp I1; hiệu suất sơ cung cấp P1.  Phần loại cấp: Ký hiệu đem ghi tăng chỉ số 2. Số vòng chão sơ cung cấp N2. Điện áp sơ cung cấp U2, loại năng lượng điện sơ cung cấp I2, hiệu suất sơ cung cấp P2. 2. Công suất biểu loài kiến ấn định nấc của dòng sản phẩm thay đổi áp 2.1. Máy thay đổi áp 1 pha dm dm dm dmdm 1 1 2 2S U I U I  (1) 2.2. Máy thay đổi áp 3 pha dm dm dm dmdm 1 1 2 2S 3.U I 3.U I  (2) 3. Nguyên lí thao tác làm việc và quy mô toán của dòng sản phẩm thay đổi áp 3.1. Nguyên lí thực hiện việc  Giá trị hiệu dụng của suất năng lượng điện động phía: Sơ cấp: 1 1 mE 4,44.f.N .  (4) Thứ cấp: 2 2 mE 4,44.f.N .  (5)  Tỉ số máy thay đổi áp: 1 1 2 2 E N k E N    Nếu bỏ lỡ sụt áp phát sinh tự năng lượng điện trở và kể từ tản chão quấn thì: U1 = E1 và U2 = E2: 1 1 1 2 2 2 E U N k E U N    (6)  Nếu bỏ lỡ tổn hao nhập máy thay đổi áp thì tao có: U1I1 = U2I2: 1 1 1 2 2 2 E U N k E U N    (7) MÁY ĐIỆN TĨNH: MÁY BIẾN ÁP
 • Bạn đang xem: Công thức Máy điện 1 - Chương 2 - Máy biến áp

 • 2. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 2 3.2. Mô hình toán 3.2.1. Phương trình năng lượng điện sơ cấp  Phương trình năng lượng điện áp phía sơ cung cấp được viết lách bên dưới dạng như sau:        1 1 1 1 1 1 di t u t e t R i t L dt    . . . 1 1 1 1U E Z I   (8)  Phương trình năng lượng điện áp phía loại cung cấp được viết lách bên dưới dạng như sau:         . . . 2 22 2 2 2 2 2 2 2 di t u t e t R i t L U E Z I dt       (9) 3.2.2. Phương trình loại điện  Theo ấn định luật Ohm từ:    1 1 2 2 . . 1 1 2 2 N i t N i t H. R N I N I R         (10) Trong đó: R: Từ trở của mạch kể từ (At/Wb). : Từ thông chủ yếu của mạch kể từ khi hoạt động và sinh hoạt ở cơ chế đem vận chuyển.  Chế phỏng ko vận chuyển [i2(t) = 0, i0(t) = i1(t)]: . 1 0 0 0N I H R   (11)  Thông thông thường : Z1i1(t) << E1 nên U1 ≈ E1: 1 m 1 U 4,44.f.N   (12)  U1 = const nên φ = const tức là φ = φ0: . . . 1 1 2 2 1 0N I N I N I  (13)  Dòng năng lượng điện loại cung cấp qui về sơ cấp: . . ' 2 2 I I k  (14) 3.2.3. Mô hình máy thay đổi áp Mô hình toán của dòng sản phẩm thay đổi áp là những phương trình sau: 1 2 t . . . 1 1 1 . . . . 2 2 2 2 .. . ' 1 0 2 U E Z I U E Z I Z I I I I        (15)
 • 3. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 3 4. Mạch tương tự của dòng sản phẩm thay đổi áp 4.1. Các mạch tương đương 4.1.1. Mạch tương tự chủ yếu xác 4.1.1.1. Mạch tương tự đúng đắn của dòng sản phẩm thay đổi áp Hình 2.1. Mạch tương tự đúng đắn của dòng sản phẩm thay đổi áp. 4.1.1.2. Mạch tương tự của dòng sản phẩm thay đổi áp qui về sơ cấp Hình 2.2. Mạch tương tự của dòng sản phẩm thay đổi áp qui về sơ cung cấp. 4.1.1.3. Các đại lượng nhập mạch tương tự qui về sơ cấp  Các bộ phận qui thay đổi về sơ cấp: . . ' 2 2U k U ; ' 2 2 2R k R ; ' 2 2 2X k X ' 2 t tZ k Z ; . . ' 2 2 I I k  ; . . ' 2 2U k U  Dòng tổn hao lõi thép: . . 1 R m E I R  (16) (I)(II)
 • 4. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 4  Dòng kể từ hoá: . . 1 X m E I jX  (17)  Dòng năng lượng điện ko tải: . . . 0 R XI I I  (18)  Dòng năng lượng điện phía sơ cấp: .. . ' 1 0 2I I I  (19)  Điện áp phía sơ cấp: Áp dụng ấn định luật K2 cho tới vòng (I), tao được:   . .. ' ' ' ' 1 2 2 2 2E I R jX U   (20) Áp dụng ấn định luật K2 cho tới vòng (I), tao được:   . . . 1 1 1 1 1U I R jX E   (21) 4.1.1.4. Mạch tương tự giao động của dòng sản phẩm thay đổi áp qui về sơ cấp Hình 2.3. Mạch tương tự giao động của dòng sản phẩm thay đổi áp qui về sơ cung cấp. 4.1.1.5. Các đại lượng nhập mạch tương tự giao động của dòng sản phẩm thay đổi áp qui về sơ cấp  Tương tự động mạch tương tự của dòng sản phẩm thay đổi áp qui về sơ cung cấp, ngoại giả tao còn tồn tại tăng các thành phần sau: ' n 1 2R R R  ' n 1 2X X X   Dòng năng lượng điện phía sơ cấp: .. . ' 1 0 2I I I  (22) (I)
 • 5. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 5  Điện áp phía sơ cấp: Áp dụng ấn định luật K2 cho tới vòng (I), tao được:   . .. . ' ' 1 1 2 n n 2U E I R jX U    (23) 5. Chế phỏng ko vận chuyển của dòng sản phẩm thay đổi áp 5.1. Các Điểm sáng của cơ chế ko tải 5.1.1. Dòng năng lượng điện ko tải 0 . . 1 0 U I Z  (24) 5.1.1.1. Mạch tương tự đúng đắn máy thay đổi áp ở cơ chế ko tải Hình 2.4. Mạch tương tự đúng đắn máy thay đổi áp ko tải  Dòng năng lượng điện ko tải:   0 . . . 1 1 0 1 1 m m U U I R jX R / / jX Z     (25) 5.1.1.2. Mạch tương tự giao động của dòng sản phẩm thay đổi áp ở cơ chế ko tải Hình 2.5. Mạch tương tự giao động máy thay đổi áp ko tải
 • 6. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 6  Dòng năng lượng điện ko tải: 0 . . . 1 1 0 m m U U I R / / jX Z   (26) 5.1.2. Tổn hao ko tải  Công suất ở cơ chế ko vận chuyển P0 của dòng sản phẩm thay đổi áp gồm: tổn hao lõi thép Pt và tổn hao đồng nhập cuộn chão sơ cung cấp Pđ1: 2 2 2 2 1 0 t d1 1 0 m m 1 0 m E P P.. P R I R I R I R       (27)  Vì I0 nhỏ nên Pđ1 ko đáng chú ý. Công suất ở cơ chế ko vận chuyển P0 của dòng sản phẩm thay đổi áp: 2 1 0 m E P R  (28) 5.2. Thí nghiệm ko vận chuyển của dòng sản phẩm thay đổi áp Hình 2.6. Sơ trang bị thực nghiệm ko vận chuyển của dòng sản phẩm thay đổi áp. 5.2.1. Tỉ số thay đổi áp 1 1 1 2 2 20 N E U k N E U    (29) 5.2.2. Dòng năng lượng điện ko vận chuyển phần trăm dm 0 0 1 I I % 100 I   (30) 5.2.3. Hệ số hiệu suất ko tải 0R m m 0 2 2 2 2 0 1 0m m m m PI G G cos I U IG B 1 1 R X                   (31)
 • 7. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 7 5.2.4. Điện trở tổn hao nhập lõi thép 2 1 m 0 U R P  (32) 5.2.5. Điện kháng kể từ hoá Ta có: 2 2 2 20 0 m m 1 m m I 1 1 Y G B U R X                 (33) Suy ra: 2 2 m 0 mB Y G (S)  (34) Với: m m 1 G R  và m m 1 B X  . 6. Chế phỏng ngắn ngủn mạch của dòng sản phẩm thay đổi áp Hình 2.7. Chế phỏng ngắn ngủn mạch của dòng sản phẩm thay đổi áp 6.1. Các Điểm sáng ở cơ chế ngắn ngủn mạch 6.1.1. Điện áp sơ cung cấp ngắn ngủn mạch   n . . . 1 n n n nU R jX I Z I   (35) Lưu ý: ' n 1 2R R R  ' n 1 2X X X  . 6.1.2. Dòng năng lượng điện sơ cung cấp ngắn ngủn mạch n . .. . ' 1 1 n 2 U I I I Z    (36)
 • Xem thêm: Sầu riêng bao nhiêu calo, ăn có béo không? Cách ăn sầu riêng không lo tăng cân

 • 8. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 8 6.1.3. Tổn hao ngắn ngủn mạch Công suất ở cơ chế ngắn ngủn mạch Pn là tổn hao đồng nhập 2 cuộn chão. 2 2 n d1 d2 1 1n 2 2nP P.. P R I R I    (37) 6.2. Các thông số kỹ thuật của cơ chế ngắn ngủn mạch 6.2.1. Tổn hao đồng ấn định mức dm 2 2 2 d n 1 1n 2 2n n nP P.. R I R I R I    (38) 6.2.2. Tổng trở, năng lượng điện trở, năng lượng điện kháng ngắn ngủn mạch dm n n 1 U Z I  ; dm n n 2 1 P R I  ; 2 2 n n nX Z R  (39) 6.2.3. Điện trở, năng lượng điện kháng của cuộn sơ cấp ' n 1 2 R R R 2   ; ' n 1 2 X X X 2   (40) 6.2.4. Điện trở, năng lượng điện kháng của cuộn loại cấp ' 2 2 2 R R k  ; ' 2 2 2 X X k  (41) 6.2.5. Điện áp ngắn ngủn mạch phần trăm dm n n 1 U U % 100 U   (42) 6.2.6. Hệ số hiệu suất ngắn ngủn mạch ndm n n n n 1 P R cos U I Z    (43) 6.2.7. Điện áp ngắn ngủn mạch thuộc tính phần trăm dm dm Rn n n Rn n n 1 1 U R I U % U %.cos 100 100 U U       (44) 6.2.8. Điện áp ngắn ngủn mạch phản kháng phần trăm dm dm Xn n n Xn n n 1 1 U X I U % U %.sin 100 100 U U       (45)
 • 9. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 9 7. Chế phỏng đem vận chuyển của dòng sản phẩm thay đổi áp 7.1. Máy thay đổi áp ở cơ chế đem tải Cho cơ chế đem vận chuyển là cơ chế tuy nhiên sơ cung cấp đấu nhập mối cung cấp áp ấn định nấc dm . 1U , loại cung cấp đấu vào tải. Tải hoàn toàn có thể cho tới bên dưới 2 dạng: Tổng trở tải: t t 2Z Z  . Công suất P2 và thông số hiệu suất cos2. Cả 2 nếu như biết năng lượng điện áp tải: . o 2 2U U 0  . Khi cơ loại vận chuyển được xem nhập 2 ngôi trường hợp:  Trường ăn ý 1: t . . . 2 2 2 2 2 2 t 2 U U I I ZZ           (46)  Trường ăn ý 2: . 2 2 2 2 2 2 2 P I I U cos          (47) 7.2. Hệ số vận chuyển kt dm dm 1 2 2 2 t 1 2 dm dm I I P.. S k I I P.. S     (48) 7.3. Độ thay đổi thiên năng lượng điện áp loại cung cấp bám theo tải 7.3.1. Độ thay đổi thiên năng lượng điện áp loại cấp  dm dm ' 2 t n 1 2 n 1 2U k R I cos X I sin     (49) 7.4. Độ thay đổi thiên năng lượng điện áp loại cung cấp phần trăm dm dm dm ' ' 1 2 2 2 1 1 U U U U % 100 100 U U        (50) dm dm dm dm n 1 n 1 2 t 2 2 1 1 R I X I U % k cos sin U U             (51)  2 t Rn 2 Xn 2U % k U %.cos U %.sin     (52)  Nếu biết U2, I2 và cos2. Khi cơ tao tính U1:    ' ' 1 2 2 n 1 2 2 n 1U U cos R I U sin X I      (53)
 • 10. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 10 Với: ' 2 2U kU ; ' 2 2 1 I I I k   . 7.5. Đặc tuyến ngoài của dòng sản phẩm thay đổi áp dm dm 2 2 2 2 2 2 U U U U % U U 1 100             (54) 7.6. Tổn hao nhập máy thay đổi áp 7.6.1. Tổn hao lõi thép t 0P P (55) 7.6.2. Tổn hao đồng 2 2 2 ' 2 d 1 1 2 2 1 1 2 2P R I R I R I R I'    (56) dm 2 2 2 d n 1 t n 1P R I k R I   (57) dm 2 2 d t d t nP k P.. k P   (58) Tổng tổn hao nhập máy thay đổi áp thực hiện việc: 2 th 0 t nP P.. k P  (59) 7.7. Hiệu suất của dòng sản phẩm thay đổi áp Gọi P2 là hiệu suất trừng trị cho tới vận chuyển và P1 là hiệu suất nhận kể từ mối cung cấp. 2 2 2 t dm 2P S cos k S cos    (60) 2 1 2 th t dm 2 0 t nP P.. P k S cos P.. k P      (70) Hiệu suất của dòng sản phẩm thay đổi áp là: t dm 22 2 1 t dm 2 0 t th k S cosP P k S cos P.. k P        (71) 7.8. Hiệu suất cực to của dòng sản phẩm thay đổi áp Hệ số vận chuyển cực kỳ đại: max max 2 0 t n 0 t n P k P.. P k P    (72) Hiệu suất cực to của dòng sản phẩm thay đổi áp là: max max max t dm 22 2 1 t dm 2 0 t th k S cosP P k S cos P.. k P        (73)
 • 11. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 11 8. Các cơ hội đấu chão máy thay đổi áp 3 pha 8.1. Tỉ số máy thay đổi áp 3 pha Gọi số vòng chão 1 trộn sơ cung cấp và loại cung cấp thứu tự là N1 và N2. Tỷ số máy thay đổi là: p11 p 2 p2 UN k N U   và d1 d d2 U k U  (74) 8.2. Công suất biểu loài kiến cho từng máy t p S S 3  (75) p p1 p1 p2 p2S U I U I  (76) 8.3. Công suất máy thay đổi áp đấu dây p p d dP 3U I cos 3U I cos    (77) 8.4. Các cơ hội đấu 8.4.1. Sơ cung cấp đấu sao và loại cung cấp đấu sao (Y – Y) Hình 2.8. Máy thay đổi áp 3 trộn đấu Y – Y d1 p1U 3U ; d2 p2U 3U ; d pI I ; d pk k (78) p p2 p2 S I U  ; p p2 p2 S I U  (79) 8.4.2. Sơ cung cấp đấu sao và loại cung cấp đấu tam giác (Y – ) d1 p1U 3U ; d2 p2U U ; d2 p2I 3I ; d pk 3k (79) p p1 p1 S I U  ; p p2 p2 S I U  ; d pI 3I (80)
 • 12. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 12 Hình 2.9. Máy thay đổi áp 3 trộn đấu Y –  8.4.3. Sơ cung cấp đấu tam giác và loại cung cấp đấu sao ( – Y) Hình 2.10. Máy thay đổi áp 3 trộn đấu  – Y d1 p1U U ; d2 p2U 3U ; d2 p2I 3I ; p d k k 3  (81) p p1 p1 S I U  ; p p2 p2 S I U  ; p d I I 3  (82) 8.4.4. Sơ cung cấp đấu tam giác và loại cung cấp đấu tam giác ( – ) Hình 2.11. Máy thay đổi áp 3 trộn đấu  –  d1 p1U U ; d2 p2U U ; d2 p2I 3I ; d pk 3k (81) p p1 p1 S I U  ; p p2 p2 S I U  ; d pI 3I (82)
 • Xem thêm: Tải Zoom Desktop Client cho PC

 • 13. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 13 8.5. Một số yếu tố cần thiết Note khác 8.5.1. Ba máy thay đổi áp 1 trộn đấu trở thành 1 tổ máy 3 trộn (Y – ∆) Hình 2.12. Ba máy thay đổi áp 1 trộn đấu trở thành 1 tổ máy 3 trộn (Y – )  Vì sơ cung cấp đấu Y, loại cung cấp đấu  nên: d1 d1 p1 p1 U U 3U U 3    d2 p2U U  Công suất thuộc tính cho tới phía loại cấp phép cho tới tải: 2 t d2 d2 tP P.. 3U I cos   .  Suy ra: t d2 d2 t P I 3U cos   .  Tính d1I : Cách 1: Công suất thuộc tính cho tới phía sơ cấp: t p1 p1P 3U I cos . Suy ra: t p1 p1 t P I 3U cos   . Cách 2: Áp dụng công thức: p1 p1 p2 p2U I U I . Suy ra: p2 p2 p1 p1 U I I U  .  Vì sơ cung cấp đấu Y nên: d1 p1I I . 8.5.2. Động cơ được cung cấp năng lượng điện kể từ MBA 3 trộn đấu ∆ – Y  Vì sơ cung cấp đấu , loại cung cấp đấu Y nên: d1 p1U U d2 d2 p2 p2 U U 3U U 3   
 • 14. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 14 Hình 2.13. Động cơ được cung cấp năng lượng điện kể từ MBA 3 trộn đấu  – Y  Công suất tác dụng: t p t t S P S cos cos 3     . Dòng chão và loại trộn phía loại cấp: t t d2 d2 d2 d2 S S 3U I I 3U    . Và d2 p2I I .  Dòng chão và loại trộn phía cao áp: Ta có: p1 p1 p2 p2U I U I . Suy ra: p2 p2 p1 p1 U I I U  . Và d1 p1I 3I . 9. Các máy thay đổi áp quánh biệt 9.1. Máy hạn chế áp Hình 2.14. Máy tự động hạn chế áp
 • 15. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 15 9.1.1. Tỉ số thay đổi áp 1 AX 1 2 2 ax 1 N U U U k N U U     (83) 9.1.2. Điều khiếu nại nhằm đấu trở thành máy tự động hạn chế áp Cuộn chão nên Chịu đựng được áp và loại như khi đấu theo phong cách máy thay đổi áp 2 chão quấn.  Dòng qua chuyện Aa = Dòng ấn định nấc sơ cung cấp của dòng sản phẩm tự động thay đổi áp cũng là loại loại cung cấp định mức của dòng sản phẩm thay đổi áp 2 chão quấn. dm dm dm Aa 2 2 S I I U   (84)  Dòng qua chuyện ax = Dòng qua chuyện cuộn cộng đồng của dòng sản phẩm tự động thay đổi áp cũng là loại sơ cung cấp ấn định mức của máy thay đổi áp 2 chão quấn. dm dm dm ax 1 1 S I I U   (85)  Dòng qua chuyện vận chuyển là loại ấn định nấc loại cung cấp của dòng sản phẩm tự động thay đổi áp: dm dmaa 1 2I I I  (86)  Công suất đi ra của dòng sản phẩm tự động thay đổi áp: dm2 ax aaP U .I (87) 9.2. Máy tăng áp Hình 2.15. Máy tự động tăng áp
 • 16. MÁY BIẾN ÁP – MÁY ĐIỆN 1 BIÊN SOẠN: TRẦN LÊ MÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. Hồ Chí Minh Trang 16 9.2.1. Tỉ số thay đổi áp ax 1 AX 1 2 U U k U U U    (89) 9.2.2. Điều khiếu nại nhằm đấu trở thành máy tự động tăng áp Cuộn chão nên Chịu đựng được áp và loại như khi đấu theo phong cách máy thay đổi áp 2 chão quấn.  Dòng qua chuyện Aa = Dòng ấn định nấc loại cung cấp của dòng sản phẩm tự động thay đổi áp cũng là loại loại cung cấp định mức của dòng sản phẩm thay đổi áp 2 chão quấn. dm dm dm Aa 2 2 2 S I I I U    (90)  Dòng qua chuyện ax = Dòng qua chuyện cuộn cộng đồng của dòng sản phẩm tự động thay đổi áp cũng là loại sơ cung cấp ấn định mức của máy thay đổi áp 2 chão quấn. dm dm dm ax 1 1 1 S I I I U    (91)  Dòng qua chuyện vận chuyển là loại ấn định nấc loại cung cấp của dòng sản phẩm tự động thay đổi áp: dm dmaa 1 2I I I  (92)  Công suất đi ra của dòng sản phẩm tự động thay đổi áp: dm2 ax aaP U .I (93)  dm2 AX AA 1 2 2P U .I U U .I   (94)